KBO Made en Drimmelen. Verslag Ledenvergadering van 21 oktober 2021

    

 1. Opening: Voorzitter Edith Pauwels opent de vergadering en heet allen van harte welkom,                 

      een bijzonder welkom aan dhr. Hendrikx van KBO-Brabant. We zijn blij dat we u weer  

      fysiek mogen verwelkomen en wensen u een vruchtbare vergadering.

      De voorzitter vraagt de leden de presentielijst in te vullen.

      Deze middag zijn 81 leden aanwezig bij de vergadering, incl. bestuur.

      Er hebben zich enkele leden afgemeld voor deze vergadering t.w. dhr. A. Vrijenhoek,

      Dhr.P.van Ginneken, mevr. Rovers-Diepstraten, mevr.van Oosterhout-van Dorst,

      mevr. Marijnissen-Akkermans, Dhr. en Mevr. Norbart

      De voorzitter vraagt om een minuut stilte voor de leden die ons zijn ontvallen.

   

 1. 2. Verslag in nieuwbrief oktober 2020.

     Vorig jaar 2020 hebben we geen fysieke algemene ledenvergadering kunnen houden i.v.m

     Covid -19

     Daarom hebben we in september een schriftelijke algemene voorjaarsvergadering gehouden,     

     om het jaarverslag 2019 van de secretaris en het financieel jaarverslag 2019 aan u voor te  

     leggen. Slecht 3 leden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de stukken op te  

     vragen.

     Er zijn geen inhoudelijke vragen gesteld, en zijn de stukken als goedgekeurd aangenomen.

 

 1. 3. Mededelingen voorzitter: We hebben natuurlijk niet stil gezeten tijdens de coronaperiode,

we hebben continu de vinger aan de pols gehouden om te zien of er weer  

mogelijkheden waren om de activiteiten op te starten.

     Het bestuur heeft vorig jaar persoonlijk een kerstattentie bezorgd bij de leden, hetgeen door   

     bijna alle leden werd gewaardeerd, helaas hebben we ook wat reacties gehad dat het niet per

     adres maar per persoon zou moeten zijn, ook deze opmerking kregen voor de banketstaaf.

     De voorzitter heeft e.e.a. aan de vergadering voorgelegd, en is er besloten dat het per adres

     zal zijn, dus is dit probleem voor eens en voor altijd uit de wereld.

     Mededelingen secretaris: Graag wil ik u vertellen dat deze week een van onze leden 100 jaar

     wordt en dat is mevr. A.P.Prinse beter bekend als zuster Prinse, onze commissie Lief en Leed  

     zal namens KBO Made en Drimmelen en KBO-Brabant bij haar langs gaan en bloemen en een

     cadeau aanbieden.

     Verder het ledenaantal loopt gelukkig weer op, om u een voorbeeld te geven deze maand hebben

     we al 14 nieuwe leden mogen inschrijven.

     Mededelingen Penningmeester. We doen dit jaar ook weer mee met Rabo Club Support

     Hij vraagt de leden a.u.b. gebruik van hun stemrecht als men lid is van de Rabobank.

 

 1. Huldiging jubilaris: Dhr.Brenters is 25 jaar lid van KBO Made en Drimmelen, de voorzitter  

      heeft met een kleine toespraak dhr. Brenters bedankt voor zijn lidmaatschap en overhandigde

      hem een Oorkonde en een slijters-bon.

      Officieel afscheid van Rina van den Biggelaar-van Gils als ledenadministrateur.

      De voorzitter geeft aan dat er al enkele keren van Rina afscheid is genomen, ze bedankt Rina 

      voor de 10 jaar dat ze de ledenadministratie heeft gedaan, en overhandigt haar een mooie bos  

      bloemen en een cadeaubon.

 

 1. Jaarverslag secretaris. De secretaris loopt aan de hand van het jaarverslag alle punten 

      langs, en benoemd diverse zaken die eruit springen. Leden die geïnteresseerd zijn in het verslag   

      kunnen deze bij de secretaris opvragen zowel per e-mail als schriftelijk. De voorzitter bedankt

      de secretaris voor zijn werkzaamheden.

 

 1. Verslag kascontrolecommissie: Clasien Bogaers geeft aan dat er namens de kascontrole

      commissie geen onregelmatigheden zijn  geconstateerd, en verzoekt de ledenvergadering om

      decharge te verlenen aan het bestuur, de ledenvergadering gaat akkoord.

      De voorzitter bedankt de dames Clasien. Bogaers en Rina van de Biggelaar-Soeters voor hun         

      inzet.

 

 1. Jaarverslag van de penningmeester: de penningmeester geeft aan dat na plussen en

      minnen er een batig saldo was van €1440,28 over 2020.

      Hij gaf een uitgebreide toelichting op de post representatiekosten waarbij het verschil tussen

      begroting en werkelijkheid aanzienlijk was. Antwoord: Kerstattentie.

      De voorzitter bedankt de penningmeester voor het vele werkzaamheden die hij het afgelopen

      jaar heeft verricht.

      In 2020 heeft de Rabo Club Support  € 696,49 voor de vereniging opgebracht.

 

 1. Verkiezing leden kascontrolecommissie: De voorzitter geeft aan dat schriftelijk dhr.

      A.Vrijenhoek zich heeft aangemeld voor de kascontrolecommissie, dus we hebben nog een

      lid nodig plus een reserve, dhr. A.Vermeeren wordt ook lid van de kascontrolecommissie, en

      als reserve zal mevr. R.Verkooijen-van den Biggelaar beschikbaar zijn.

 

 1. Contributie 2022. De penningmeester legt uit dat een verhoging van de contributie helaas

      onvermijdelijk is, aangezien KBO-Brabant van een bijdrage van €11,93 per lid  naar € 13.00

      per lid euro gaat.

      Maar als je de verhoging omrekent per week, kom je uit op nog geen 4 cent .

 De ledenvergadering gaat akkoord, met het voorstel om de contributie voor leden te verhogen     

 van €20,- naar €22.-  En voor gastleden van €10.- naar €11.-

 

 1. 10. Bestuursverkiezing: Voorzitter Edith Pauwels en bestuurslid Wim Joosen waren volgens

      rooster in maart aftredend. Zij hebben zich beiden herkiesbaar gesteld.

      Omdat er geen tegenkandidaten voor de functie als bestuurslid is Wim Joosen bij acclamatie

      herbenoemd voor de volgende periode. De voorzitter feliciteert Wim met zijn herbenoeming.

      Tevens hebben zich geen tegen kandidaten gemeld voor de functie van voorzitter, en daarom

      wordt Edith Pauwels bij acclamatie herbenoemd tot voorzitter. De ledenvergadering feliciteert

      haar met deze herbenoeming.

 

 1. Rondvraag: Vraag: Dhr. W. van der Made vraagt of de contributie automatisch wordt

      afgeschreven. Antwoord: Penningmeester ja dat wordt automatisch afgeschreven.

      Vraag: Mevr. R.Verkooijen-van den Biggelaar. Zij vraagt of het mogelijk is om met kleinere

      groep te reizen zij heeft dat als prettig ervaren.

      Antwoord: Edith als coördinator reizen zei daarover het volgende, met een kleinere groep is

      het mogelijk gezelliger, maar er kunnen 57 tot 60 personen in een bus, we willen zoveel

      mogelijk leden de kans  geven om mee te gaan, plus het feit dat het ook betaalbaar moet   

      blijven.

 

 1. Dhr.Hendrikx van KBO-Brabant was uitgenodigd om uitleg te geven wat er met de bijdrage

      van leden gedaan werd door KBO-Brabant. Hij gaf een uitgebreide presentatie over wat KBO-

      Brabant doet met de bijdrage van de leden. Vraag: Dhr.A,Horrevoets vraagt  aan

      dhr.W.Hendrikx van KBO-Brabant of de energie maatschappij die samenwerkt met KBO-

      Brabant echt goedkoper is dan andere maatschappijen.

      Antwoord: Helaas kon dhr. Hendrikx daar geen duidelijk antwoord op geven, neem voor de

      zekerheid contact op met KBO-Brabant. Men kan de presentatie opvragen bij de secretaris.

      De voorzitter bedankt dhr. Hendrikx van KBO-Brabant voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan

      deze ledenvergadering.Namens KBO Made en Drimmelen ontvangt dhr. Hendrikx een kleine

      attentie.

 

 1. Sluiting:

      Voor de komende pauze biedt het bestuur de leden nog een consumptie aan.

      De voorzitter bedankt allen  voor hun aanwezigheid en inbreng, en sluit de vergadering.

 

 1. Pauze: in de pauze was een gezellig samenzijn, en kon men weer even bijpraten.

 

 1. Bingo: Na de pauze werden er nog 4 rondjes bingo gedraaid, waarna deze middag werd

      afgesloten.