Verslag Algemene Ledenvergadering  21-03-2024

    

 1. Opening:

     

      Voorzitter Edith van Gils-Pauwels  opent de vergadering en heet allen van harte welkom.                

      Deze middag zijn 114 leden aanwezig.

      Edith biedt excuses aan voor de verwarring die is ontstaan hoe laat de vergadering zou

      beginnen, in de nieuwsbrief stond 14.00 uur en op de uitnodiging 13.30 uur. Hugo heeft

      dinsdagavond een mail gestuurd aan de leden waarvan het e-mailadres bekend was.

    

     Afwezig met kennisgeving: mevrouw Bogaers, mevrouw van Wanrooij-Maas,  

     mevrouw Willemse, mevrouw Kosterman, mevrouw Trommelen ,heer en

     mevrouw Luijten, mevrouw v.d. Steen.

     Edith verzoekt de leden om de presentielijst te tekenen.

     Graag duidelijk uw naam schrijven en paraaf.

 

    Wijziging agendapunten:

     Edith geeft aan punt 11 en 12 om te wisselen. Sluiting wordt punt 11 en Gastsprekers

     punt 12.

     Het is beter de vergadering eerst te sluiten en dan het woord te geven aan de

     gastsprekers.

 

    De voorzitter vraagt om één minuut stilte voor de leden die ons zijn ontvallen.  

 

 

 1. 2. Verslag Algemene Ledenvergadering 23-03-2023

   

     Geen op- en/of aanmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.

 

 1. 3. Mededelingen voorzitter:

 

    Nieuwe naam voor KBO-Brabant en Zeeland:

    Tijdens de algemene ledenvergadering van KBO-Brabant en Zeeland hebben de leden gekozen     

    voor de nieuwe naam Senioren Netwerk Brabant en Zeeland.

    Vorig jaar hebben wij besloten de naam KBO te houden, met een andere invulling aan de     

    letters. En wel Koersvast, Belangenbehartiging en Ontspanning.

    KBO-Brabant wil graag weten wat de voorkeur is van de afdelingen; de eigen naam KBO  

    behouden of wijzigen in Senioren Netwerk Made.

    Bij handopsteking heeft de vergadering besloten de naam KBO Made en Drimmelen te   

    behouden.

         

     4.Huldiging jubilarissen:

 

     Edith heet alle aanwezige jubilarissen van harte welkom, fijn dat u er bent.         

     40 jaar lid:

     Om  persoonlijke redenen kan de heer Rullens niet aanwezig zijn.

     De heer Rullens, en zijn inmiddels  overleden vrouw, waren graag geziene gasten bij onze

     activiteiten.

     Altijd goed gehumeurd en met een grote dosis humor. Edith en Wim zullen hem thuis bezoeken   

     en hem de bijbehorende oorkonde en attentie overhandigen.

 

     25 jaar lid:

     Bij het nakijken van onze ledenadministratie of er leden waren die dit jaar 25 jaar  lid zijn, bleek

     dat het hele jaar 1999 gemist wordt in de administratie. In de nieuwsbrief hebben we hier

     aandacht voor gevraagd. Er zijn 2 reacties op gekomen, het bleek dat deze leden per 1 januari

     2000 zijn ingeschreven. Daarom hebben we aangenomen dat de leden die  per 1 januari 2000

     zijn ingeschreven 25 jaar lid zijn en die uitgenodigd voor vanmiddag.

     Ingeschreven staan na 1 januari 2000 t/m 31 december 2000. Zij komen volgend jaar aan

     de beurt.          

 

     Onze jubilarissen zijn:

     Mevr. H. Domenie-den Biggelaar.

     Mevr. M. Dorrestein.

     Mevr. C. Joosen- van Meel.

     Dhr.    J. Leijten.

     Mevr. P. Leijten-van de Heijkant.

     Mevr. H. Norbart-Dijkers.

     Mevr. M. Toebak-Broeders.

     Mevr. J. van Vuuren-Stoop.

     Zoals gebruikelijk ontvingen zij een oorkonde van KBO-Brabant, en namens de

     KBO Made en Drimmelen een kleine attentie als blijk van waardering.

     Na de huldiging van de jubilarissen, heeft het bestuur ook de directie  van ’t Trefpunt bedankt

     voor de prettige samenwerking, Edith overhandigde aan Hans en Ed een mooie bos bloemen.

     Dylan was helaas niet aanwezig, ook voor hem waren er bloemen.

 

 1. Jaarverslag secretaris.

    

     De secretaris loopt aan de hand van het jaarverslag alle punten langs, 

     en benoemd diverse zaken die eruit springen. Leden die geïnteresseerd zijn in het verslag   

     kunnen deze bij de secretaris opvragen, zowel per e-mail als op papier. De voorzitter bedankt

     de secretaris voor zijn werkzaamheden.

 

 1. Verslag kascontrolecommissie:

    

     Dhr. Roeland Weterings krijgt het woord namens de kascontrolecommissie en geeft aan dat er

     geen onregelmatigheden zijn geconstateerd, en verzoekt de vergadering om decharge

     te verlenen aan het bestuur. De vergadering gaat akkoord.

     De voorzitter bedankt mevr. Corrie Laros en dhr. Roeland Weterings voor hun inzet.

 

 1. Jaarverslag van de penningmeester.

    

     De penningmeester loopt aan de hand van het jaarverslag alle punten langs,

     en benoemd diverse zaken die eruit springen.

     Resultaat van het boekjaar 2023 was een negatief saldo van  €18.654,04

     De penningmeester legt uit hoe het negatieve saldo is ontstaan, het 70-jarig jubileum m.n. heeft 

     hieraan bijgedragen.

     Leden die geïnteresseerd zijn in het verslag kunnen deze bij de secretaris of penningmeester   

     opvragen, zowel per e-mail als op papier. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn   

     werkzaamheden.

 1. Contributie

 

     Het bestuur vraagt de vergadering akkoord te gaan met een contributieverhoging.

     De leden gaan vanaf 01-01-2025  €25,- betalen (momenteel €22,00) en de gastleden €15,-

     (momenteel €11,00) Deze verhoging is noodzakelijk omdat KBO-Brabant dit jaar de bijdrage

     voor de leden al heeft verhoogd met 1 euro en volgend jaar weer met 1 euro.

     Hugo geeft ook aan dat de verhoging nog geen cent per dag is. Hilariteit in de zaal.

     De vergadering gaat akkoord.

 

 1. Bestuursverkiezing

     

     Dhr. Wim Joosen (Secretaris)

     Mevr. Edith van Gils-Pauwels (Voorzitter)

     Aftredend volgens rooster en herkiesbaar Wim Joosen als bestuurslid

     en Edith van Gils-Pauwels als voorzitter.

     Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben aangemeld zijn Wim en Edith  

     bij acclamatie herbenoemd voor een volgende periode.

     

 1. 10. Rondvraag:

   

     Ad Vrijenhoek vraagt hoe lang de leden van de kascontrolecommissie in de

     commissie zitten. Voor beiden was dit de eerste keer, dus volgend jaar mogen zij 

     nog een keer de controle doen.

 

     Henk Wilborts vraagt als er een negatief saldo is waar dan het feest van betaald is ?

     De penningmeester legt haarfijn uit hoe we dit hebben betaald, er was daarvoor speciaal

     een spaarrekening.

 

 1. Sluiting:

     

      De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor de aandacht.

    

 1. Gastsprekers

    

      Edith stelt de gastsprekers voor van SWO.

      De gastsprekers zijn vandaag Mireille Lemmens en Ming Ho van SWO.

      Het is gebleken dat veel inwoners van Made niet bekend zijn met SWO en wat zij  

      te bieden heeft, vandaar dat we Mireille en Ming hebben uitgenodigd om hier een 

      presentatie te houden.

      Edith geeft het woord aan Mireille.

     

      Mireille geeft aan dat SWO eerst Stichting Welzijn Ouderen was, nu is het Stichting Welzijn en

      Ondersteuning.

      Mireille en Ming geven uitleg wat SWO zoal doet.

      Aan de hand  van een PowerPointpresentatie laten zij zien waar men allemaal gebruik van

      kan maken.

      Na deze uitleg bedankt Edith Mireille en MIng voor hun heldere uitleg, en overhandigt hen

      een bos bloemen.

 

 1. Pauze: de pauze was een gezellig samenzijn, en kon men weer even bijpraten.

 

 1. Bingo: Na de pauze werden er nog 4 rondjes bingo gedraaid, waarna deze middag werd

      afgesloten.

 

Volgende vergadering is gepland in maart 2025.

 

 Voorzitter:                                              Secretaris