KBO afdeling Made en Drimmelen
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verslag ledenvergadering 21 Maart 2019 in ’t Trefpunt.

Aanwezig bestuur: Edith Kuntzel-Pauwels, Wim Joosen, Hugo Kuiper, Harrie Loonen-
Jopie van Vugt, Annie van Gils-Thijssen.

Er waren inclusief het bestuur 122 leden aanwezig.

Afwezig met kennisgeving: Dit Muis-Tini de Laat- Trudy en Koos Korse-Rien de Deugd- Jacques en Jeanne Vermeulen-Ad Horrevoets.
1. Opening
De voorzitter Edith Kuntzel -Pauwels opent de vergadering, heet allen van harte welkom 
op deze algemene ledenvergadering van 21 maart 2019, zij vraagt aan de aanwezige 
om de presentielijst in te vullen.
Verder gaf zij aan deze morgen het bericht te hebben ontvangen dat Frans Slangen van 
KBO-Brabant is overleden. 
Ook werd stilgestaan bij de overleden leden van het afgelopen jaar van onze afdeling.
De voorzitter vraagt om een minuut stilte voor de overledenen.

2. Verslag ledenvergadering 18 oktober 2018

Geen op en of aanmerkingen, dan is het verslag vastgesteld.

3. Mededelingen

Voorzitter:
Zoals u weet mogen we van de Top 2000 het mooie bedrag van €3510.- besteden.
Het voorstel is om voor de ouderen die geboren zijn voor 1931 een mooie middag te 
organiseren.
Rina v.d. Biggelaar – van Gils en Edith Kuntzel-Pauwels zijn bezig om een mooi 
programma in elkaar te zetten.
Zij hebben inmiddels alle ouderen die daarvoor in aanmerking komen persoonlijk  
bezocht, en de animo is groot, er komen 45 leden naar deze middag.
Het is de bedoeling dit te organiseren op zondagmiddag 23 juni 2019.

De vraag naar een basis computercursus is al meerdere keren ter sprake geweest. 
In de nieuwsbrief van maart 2019 staat e.e.a. vermeld, en ook op de site kunt u dit 
vinden, maak er gebruik van als u graag wat beter met de met de computer of tablet 
wilt kunnen omgaan. U kunt zich opgeven bij Wim Joosen kbo.made@ziggo.nl of 
0162-684994 het is de bedoeling dat u wel uw eigen laptop of tablet meeneemt.

Op 26 juni 2019 gaan we bij voldoende deelname een dagtocht naar Zeeland doen.
In de nieuwsbrief van april wordt er uitvoerig aandacht aan besteed.

4.Jubilarissen:

Er worden deze middag 4 jubilarissen gehuldigd zij zijn allen 25 jaar lid van de KBO 
afd. Made en Drimmelen.
De jubilarissen zijn mevr. Tabak-Maas, mevr. Harmeling -v.d. Zanden, mevr. van 
Dongen – Staal en dhr. Van Turnhout.
De voorzitter spreekt een persoonlijk woordje tot de jubilarissen, waarna zij de 
bijhorende oorkonde, een bloemetje en een cadeaubon overhandigt. en spreekt de 
wens uit hen nog lange tijd als lid van KBO in ons midden te mogen hebben en hen 
op een van onze activiteiten te mogen begroeten.

5.Jaarverslag secretaris.
De secretaris blikt terug op 2018 en doet dat aan de hand van het jaarverslag.
Wilt u het jaarverslag van 2018 ontvangen? Laat het even weten aan het 
bestuur en dan met name bij de secretaris. kbo.made@ziggo.nl of 0162-684994
Aan de hand van het jaarverslag legt de secretaris uit wat er zoal is gepasseerd het 
afgelopen jaar.
Er een bestuurswissel geweest. Dhr. P.van Gils en dhr. A. Vrijenhoek zijn gestopt.
Edith Kuntzel-Pauwels en Wim Joosen hebben hun plaatsen ingenomen in het 
bestuur.
Verder hebben alle vrijwilligers weer uitstekend werk verricht het afgelopen jaar.
De secretaris vindt dat dat wel een applaus waard is. Luid applaus vanuit de zaal.
Punt voor punt het verslag doorgenomen te hebben bedankt de secretaris voor 
de aandacht. (Verder zie verslag.)
De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn inzet.

6.Kascontrole.

Dhr. Mureau en Dhr. F de Schepper hebben de kascontrole gedaan op 7 maart 
2019. (Dhr. C. Mureau is helaas vandaag 21-3-2019 niet aanwezig op de ALV)  
Dhr. De Schepper leest het verslag van de kascontrole voor en merkt op dat er een 
positief saldo was in 2018 van € 609.52 en dat zij geen onrechtmatigheden hebben
geconstateerd in de financiële stukken. 
Dhr.F.de Schepper stelt voor aan de ledenvergadering om het bestuur decharge 
te verlenen voor 2019.
De ledenvergadering gaat akkoord.
De voorzitter bedankt dhr.F.de Schepper en dhr. C Mureau voor inzet.

7.Jaarverslag Penningmeester.

De penningmeester geeft een korte uitleg over het financiële jaar 2018.
Verder geeft hij aan dat tot 2020 de contributie van de afdelingen naar KBO-Brabant 
hetzelfde blijft, daarna zal er vermoedelijk een contributieverhoging gaan komen.
Mogelijk dat we tegen die tijd moeten kijken of de afdeling een contributieverhoging 
moet doorvoeren, het bedrag wat na afdracht aan de KBO-Brabant overblijft is €8.07 
per persoon, daar moet de afdeling het hele jaar door alles van organiseren, dus 
subsidie en donaties zijn erg belangrijk voor de KBO afd. Made en Drimmelen.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inzet.

8.Verkiezing lid kascontrolecommissie.

De voorzitter geeft aan dat dhr. F.de Schepper aftredend is en niet herkiesbaar.
We willen graag een nieuw kascommissielid en een reserve voor het geval iemand 
uitvalt
Na enig aandringen hebben zich twee dames gemeld om dit op zich te nemen.
Mevr. Clasien Bogaers en mevr. Els v.d. Biggelaar (reserve)gaan i.o.m. de 
penningmeester Hugo Kuiper dit uitvoeren.

9. Bestuursverkiezing.

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Harrie Loonen

Aangezien er zich geen tegenkandidaat heeft aangemeld is Harrie bij acclamatie herbenoemd voor een volgende periode. Harrie van harte gefeliciteerd.

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Hugo Kuiper
Ook voor deze functie heeft zich geen tegenkandidaat aangemeld, dus is Hugo bij acclamatie herbenoemd voor een volgende periode. Hugo van harte gefeliciteerd.

Er nog steeds een vacature in het bestuur.

Wim Joosen, onze secretaris, gaat de cursus ouderenadviseur volgen, dan zijn wij qua belangenbehartiging goed vertegenwoordigd in het bestuur. 

Wij zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid die goed met de computer en sociale media om kan gaan. Om een facebook pagina op te zetten en mee te helpen de website te beheren.
Als er iemand geïnteresseerd is dan kunt contact op nemen met de voorzitter voor meer informatie.

10 Rondvraag.

Dhr. Ad Vrijenhoek vraagt zich af hoe we e.e.a. gaan aanpakken om de communicatie en het contact met de leden te verbeteren.  Edith antwoorde hierop dat wij o.a. leden bezoeken zoals Rina en ik hebben gedaan om de leden persoonlijk uit te nodigen voor de oudere/ ouderenmiddag. Dit werd zeer gewaardeerd
Mevr. Rina van Meel, vraagt of de leden die meedoen aan de modeshow ook een 
         Entreekaartje moeten hebben, Hugo antwoord hoeft niet maar je krijgt er wel een, 
         want op de entreekaartjes staat namelijk een lotnummer zodat je ook met de 
         verloting mee kan doen.
Dhr. G. van Rijthoven vraagt of er is nagedacht over de contributie wat dat gaat 
kosten, Hugo antwoord dat e.e.a. nog niet aan de orde is, omdat tot en met 2020 
het nog hetzelfde blijft. Als het zover is gaan we zeker kijken hoe we dat gaan 
organiseren, en zal via de nieuwsbrieven zeker bekend worden gemaakt.
Uiteraard moeten veranderingen van contributie ook in de ledenvergadering
worden goed gekeurd.
Dhr. Jan Koster. Had meer een mededeling over 24 mei 2019 t.b.v. Meerseldreef hij 
vroeg aandacht voor deze dag die door Gerard van der Westen i.s.m. Jan Koster op 
de achtergrond wordt georganiseerd.
Dhr. Hugo Kuiper meldt dat op 27 maart 2019 tussen 13.30 uur en 14.30 uur de 
kaarten voor de modeshow opgehaald kunnen worden bij ´t Trefpunt, voor leden zijn 
die gratis. En geeft tevens uitleg over de procedure m.b.t. introducees.

11. Sluiting.
Edith besluit om alvast de vergadering te sluiten i.v.m met de gastspreker, Zij geeft aan dat in overleg met de penningmeester in de pauze een gratis drankje wordt geserveerd namens de KBO afdeling Made en Drimmelen
De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

12. Gastspreker Wethouder van “GELUK” Jan Willem Stoop. 
Jan Willem Stoop wethouder van geluk en projectleider Eva Muñoz hebben aan de 
hand van een PowerPoint een mooie presentatie gehouden over De Geluksagenda 
van de gemeente Drimmelen. 
Na hun presentatie heeft Edith onze voorzitter hun beide bedankt voor de mooie 
heldere uitleg, voor Jan Willem was er een fles Mays Proatwoater en voor Eva een 
mooi bloemetje.

Na deze presentatie was er Pauze.

Waarna er 5 rondjes bingo zijn gespeeld.

.
Voorzitter                                                                                                                                                           Secretaris 

                                                         Wim Joosen.
Edith Kuntzel-Pauwels.      Verslag Ledenvergadering 21 Maart 2019