KBO afdeling Made en Drimmelen

 

Verslag ledenvergadering 17 oktober 2019 in ’t Trefpunt.

 

Aanwezig bestuur: Edith Kuntzel-Pauwels, Wim Joosen, Hugo Kuiper, Jopie van Vugt,    

Annie van Gils-Thijssen.

 

Er waren inclusief het bestuur 115 leden aanwezig.

 

Afwezig met kennisgeving: dhr. en mw. Smits-Segeren, dhr. en mw. Domenie, dhr. K. Wagenmakers, en dhr. H. Loonen.

  1. Opening

De voorzitter Edith Kuntzel -Pauwels opent de vergadering, heet allen van harte welkom

op deze ledenvergadering van 17 oktober 2019, zij vraagt aan de aanwezigen om de

presentielijst in te vullen.

Edith meldt Harrie Loonen af voor deze vergadering.

Hij verblijft momenteel in Spanje. (Barcelona) waar het onrustig is nu.

 

Ook geeft zij aan dat de agenda wat wordt aangepast voor deze vergadering.

Punt 5 wordt reiscommissie

Punt 6 Activiteitencommissie

Punt 7 Belangenbehartiging

Punt 8 Rondvraag

Punt 9 Sluiting.

 

 

  1. Verslag ledenvergadering 21 maart 2019

 

Geen op en of aanmerkingen, dan is het verslag vastgesteld.

 

  1. Mededelingen.

 

Voorzitter:

De voorzitter geeft aan dat de KBO niet zonder vrijwilligers kan en roept leden op zich te melden als zij iets voor de vereniging of elkaar willen betekenen. Zegt nadrukkelijk dat men niet in het bestuur hoeft plaats te nemen. Bijv. iemand helpen met een wachtwoord instellen op de computer, een stukje schrijven voor in ’t Carillon over een activiteit of eenmalig de helpende hand bieden.

Andersom geldt dan ook mocht u eens hulp nodig hebben, dan kunt u een beroep doen op uw medeleden.

Het voor elkaar zijn, daar gaat het om.

 

 

Bernardus kerk

KBO afd. Made en Drimmelen neemt op verzoek van de gemeente deel aan de overleggen betreft de herindeling van de Bernarduskerk. Alle gebruikers van de Mayboom moeten een plaatsje krijgen in de kerk.

 

Secretaris: De secretaris geeft uitleg over het ledenbestand tot 17 oktober 2019, er

Zijn momenteel 651 leden,14 opzeggingen (11 leden en 3 gastleden), 28 nieuwe leden.

Ook worden de afmeldingen voor deze vergadering benoemd t.w.

  1. Wagenmakers, dhr. en mw. Smits-Segeren, en dhr. en mw. Domenie.

Tevens wordt de vraag gesteld om te helpen met het verwerven van nieuw leden.

Nieuw leden zijn erg welkom.

Dan 75 jaar Vrijheid. Er wordt op 5 mei 2020 een bevrijdingsbrunch gehouden in alle

kernen van de gemeente Drimmelen. Via de nieuwsbrief en het Carillon zal dit diverse

keren onder de aandacht worden gebracht.

 

Penningmeester:

De penningmeester meldt, dat de afd. KBO Made en Drimmelen zondag 13 oktober 2019 een cheque met het bedrag € 746,50 van de Rabo bank in ontvangst mocht nemen. Hij bedankt de Rabo bank voor de cheque en de leden voor het uitbrengen van hun stem op de KBO

 

4.Contributie.

Penningmeester Hugo gaf een kleine uitleg over de financiën en verwacht een positief resultaat en stelt de vergadering voor de contributie voor 2020 niet te verhogen. De vergadering gaat hier onder luid applaus mee akkoord.

 

  1. Reiscommissie.

Edith coördinator van de reizen geeft uitleg over wat er tot heden allemaal is gedaan t.a.v.de reiscommissie.

We hebben dit jaar al een aantal succesvolle uitjes georganiseerd, de belangstelling is groot.

Soldaat van Oranje                    87 personen

Meerseldreef                              22 personen

Dagtocht Zeeland                      60 personen

Meerdaagse reis Ardennen       59 personen

Dagtocht Zilvermeeuw             109 personen

 

Dit jaar staat de kerstmarkt in Leuven nog op het programma.

 

Kerstmarkt Leuven 11-12-2019

De reis gaat door, momenteel 51 inschrijvingen

Maximaal 120 personen. Inschrijven is nog mogelijk.

 

 

Reisprogramma voor 2020.

 

Meerseldreef/Zonnebloem 29-05-2020

 

Passiespelen Tegelen 14-06-2020

 

Zomerdagtocht 24-06-2020

 

Sail Amsterdam 12-08-2020

 

Meerdaagse reis 2020

24-08-2020 t/m 29-08-2020

In de nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over de programma’s, kosten en mogelijkheid tot inschrijven.

 

6.Activiteitencommissie.

Hugo geeft een overzicht van activiteiten die we dit jaar gedaan hebben en nog doen.

Wekelijks in de Mayboom:

Kaarten rikken en Jokeren op de vrijdag

Koersbal op de maandag en donderdag

Sjoelen op de maandag

Vrij Biljarten: zijn we helaas mee gestopt m.n. vanwege het zeer geringe aantal

deelnemers t.o.v. de kosten die dit met zich meebracht.

Gezien het totale kostenplaatje was het niet verantwoord hiermee door te gaan.

Hierdoor stopte, in deze, ook de samenwerking met de WGroep

In verband met contractuele verplichtingen hebben wij de W-Groep, de Mayboom

en de 4 leden tijdig van in kennis gesteld.

Bloemschikken: gedurende de eerste 4 en laatste 4 maanden van het jaar.

Op diverse andere plaatsen:

Fietsen op de dinsdagmiddag vanaf vertrekpunt Mayboom/Dennenhof

Jeu de Boules dinsdag en woensdag op de baan Kloosterhof

Vissen in samenwerking met de W-Groep/ ligt inmiddels stil, prijsuitreiking geweest.

Wandelen maandag/dinsdag/donderdag vanaf Trefpunt/den Deel/Wijngaerd

Zondagmiddagontmoeting 1e zondag van de maand in de Wijngaerd.

En maandelijks nog de bingo in het Trefpunt.

Thematische activiteiten in het Trefpunt op kalendervolgorde:

Nieuwjaarsmatinee

Carnaval

Ledenvergadering met bingo

Voorjaarsmodeshow

Oudere Ouderenmiddag

Zomerfeestmiddag

Najaarsmodeschow

Mosselfeest

Ledenvergadering

En nog in de pipeline: 

24.10  Vrijwilligersmiddag

25.11 Sinterklaasbingo

19.12  Kerstviering. LET OP: verkoop entreebewijzen dinsdag 10.12 i.p.v. 11.12

Vanwege een reis, maar daar zal Edith het een en ander over zeggen.

 

Mocht u na deze opsomming geïnteresseerd in een reguliere activiteit neem dan

Contact op met de desbetreffende coördinator, vermeld in ons informatieblad.

 

7.Belangenbehartiging.

Belangenbehartiging staat hoog in ons vaandel, wij willen de ouderen zo goed mogelijk bijstaan als zij een hulpvraag hebben Wij kennen de individuele en de collectieve belangenbehartiging. Zoals bekend werken wij nauw samen met SWO Stichting Welzijn en Ondersteuning en is er regelmatig overleg met de wethouder Lieke Schuitmaker en de WMO-ambtenaren. Dit om de procedures zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Individuele belangenbehartiging.

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op onze ouderen adviseurs en cliëntondersteuners. We moeten ervoor zorgen dat we over voldoende goed opgeleide ouderen adviseurs en cliëntondersteuners kunnen beschikken om de hulpvragen te kunnen behappen. Dit jaar heeft Ton Verweijmeren de opleiding cliëntondersteuner gevolgd en onze secretaris Wim Joosen gaat volgende week de opleiding tot ouderen adviseur volgen.

 

Collectieve belangenbehartiging

Veelal in samenwerking met de andere afdelingen in de gemeente Drimmelen, gemeente en andere instellingen.

Zo zijn er dit jaar de E-bike trainingen georganiseerd, de cursus van Veilig Verkeer Nederland om uw verkeerskennis bij te schaven en indien gewenst uw rijvaardigheid te testen, en de Openbaar Vervoer opstapdagen.

 

  1. Rondvraag.

Mw. van Dongen- van Stokkum,

Vraagt waar en op welke dag het kaarten is van de KBO afd. Made en

Drimmelen.

Op vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in de Mayboom.

 

Dhr. A. Vrijenhoek.

Ad vraagt of er ook is nagedacht over een naamsverandering voor de KBO,

Ja, e.e.a. is al eens aan de orde geweest maar toen was er geen meerderheid

voor, Edith besluit e.e.a. meteen aan de leden voor te leggen met als resultaat van

de 115 leden die aanwezig zijn er maar 7 leden zijn voor een nieuwe naam voor de

KBO afd. Made en Drimmelen. Conclusie is, de naam blijft voorlopig hetzelfde.

I.v.m dat KBO afd. Made en Drimmelen de contributie niet verhoogt voor 2020

is Ad ook benieuwd of de afdracht naar KBO-Brabant ook hetzelfde blijft.

Ook deze blijft voorlopig voor volgend jaar hetzelfde.

 

Mw. Huijgens.

Vraagt of zij ook de presentatie digitaal kan krijgen.

Ja hoor geen probleem de secretaris zal e.e.a. mailen.

 

Mw. Leijten-Flipsen.

Vraagt of er ook al eens nagedacht om naar een avondvoorstelling te gaan.

Ja wel over nagedacht, maar de leden zijn graag op tijd thuis, vandaar dat we dat

niet aanbieden.

Mw. T .de Laat, vraagt of het mogelijk was om digitaal aan te melden / betalen 

voor een activiteit.

Het antwoord van de penningmeester is dat e.e.a. te veel administratieve

werkzaamheden met zich mee brengt, dus blijven we het voorlopig op de

‘’oude manier ” doen.

 

  1. Sluiting.

De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng, waarna zij nog een drankje aanbiedt namens de KBO afd. Made en Drimmelen, en wenst alle veel succes bij de bingo, en sluit de vergadering.

 

Presentatie over WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Dhr. A. (Ad) Vermeeren (Cliëntondersteuner bij SWO en KBO) geeft een presentatie over hoe men het beste kan handelen voor een WMO-aanvraag bij de gemeente.

 

Tijdens de presentatie was er enig ongenoegen vanuit de zaal dat men de WMO wel erg negatief in beeld bracht, wat natuurlijk niet de bedoeling is van deze presentatie.

De bedoeling is om met een goede samenwerking tussen de gemeente en aanvrager tot een oplossing te komen wat betreft het probleem van de aanvrager.

In het verleden is het nog wel eens gebeurt dat men weg gestuurd werd omdat e.e.a. geen kans van slagen had volgens de ambtenaar, en werd dan geen melding opgesteld door de ambtenaar, en daar gaat het fout.

De ervaring is, dat als er aan alle voorwaarden is voldaan, er een oplossing komt.

Er moeten diverse stappen genomen worden om tot een goede aanvraag te komen.

Het is een moeilijke materie waar veel mensen problemen mee hebben, meestal omdat men niet weet hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

SWO en KBO afd. Made en Drimmelen kunnen u daarbij helpen d.m.v. haar vrijwillige cliëntondersteuners , deze mensen hebben ervaring met het invullen en begeleiden van een aanvraag.

Deze ondersteuning is gratis. Maak er gebruik van. Neem contact op met SWO.

0162-451894.

Of u kunt ook aan onze voorzitter Edith Kuntzel-Pauwels om hulp vragen.0162-670262 of mailen edith.pauwels@outlook.com

 

Als u de presentatie wilt ontvangen mail even naar het secretariaat van de KBO afd. Made en Drimmelen.kbo.made@ziggo.nl

 

Na deze presentatie was er Pauze.

 

Waarna er 4 rondjes bingo zijn gespeeld.

 

.

Voorzitter                                                                                                       Secretaris

 

 

Edith Kuntzel-Pauwels.                                                                             Wim Joosen.