Nieuwsbrief

                                                                                                                                             Jaargang 20. Juni  2023

  

 

Naamswijziging KBO Made en Drimmelen.

Na onze oproep om ideeën aan te dragen voor een eventuele naamswijziging van onze vereniging, hebben slechts een aantal leden gereageerd. Het overgrote deel van de leden heeft niet gereageerd, waaruit wij opmaken dat dit onderwerp niet leeft.  Bovendien is de naam door vele jaren heen een zeer bekende en aanvaardbare naam gebleken.

De naam KBO willen wij daarom handhaven, mede vanwege de naamsbekendheid, maar er een andere invulling aan geven.

Te weten: K voor Koersvast, B voor Belangenbehartiging en O voor Ontspanning.

De naam KBO houdt het goede uit het verleden vast en de ondertiteling dekt de volledige lading waarvoor onze vereniging staat.

Op deze manier komen wij tegemoet aan de verschillende wensen van onze leden.

Het Bestuur.

 

Zondagmiddagontmoeting.

 Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is het niet mogelijk in mei en juni gebruik te maken van één van de zalen van de Wijngaerd.

Echter, tot onze grote verrassing kregen wij uit onverwachte hoek de aanbieding in deze maanden de ontmoeting bij hen te houden en wel bij Fysiopraktijk Jau aan de Lucia Eykenstraat.

Inmiddels heeft de mei ontmoeting tot groot genoegen van de deelnemers plaatsgevonden in de grote zaal tussen de fysio-apparatuur.

Was even wennen maar iedereen hield het bij een praatje, kaartje leggen of een potje sjoelen. Komende zondag 4 juni gaan we wederom naar Jau.

Vanaf deze plaats willen wij, mede namens de deelnemers, met name Michel Hofkens en Stijn van der Meer heel hartelijk bedanken voor het aanbod.

Wat betreft de overige maanden dit jaar wordt alles in het werk gesteld dit in orde te krijgen aangezien wij, na overleg met de Wijngaerd, hebben besloten geen gebruik meer te maken van hun accommodatie en faciliteiten.

Zodra daar meer over bekend is, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.                                                                                                                    

                                                                                                                                  

Mededelingen Reiscommissie

21-06-2023 Dagtocht “Zomers Genieten”

De inschrijvingen voor de dagtocht zijn overweldigend, zodat er een tweede bus wordt ingezet. Het minimaal aantal deelnemers van 40 personen was binnen 3 dagen na verschijning van de Ons al gehaald, daarna ging het in rap tempo naar 62 deelnemers en was de bus vol. Na overleg met Brabant Expres hebben we besloten een tweede bus in te zetten, met dien verstande dat er wel minimaal 80 personen in moesten schrijven.

Ook dit bleek geen probleem en was binnen de kortste keren een feit.

Er zijn nu 100 inschrijvingen en dat is het maximaal aantal wat mee kan, dus er kan niet meer ingeschreven worden, de reis zit vol.

Nu hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en wij met zijn allen een mooie en gezellige dagtocht mogen beleven.

 

20-09-2023 Dagtocht Vestingsteden met de Z9

Het programma en de inschrijfformulieren worden in de nieuwsbrief van juli 2023 bijgevoegd. U kunt wel al op de website het programma en het inschrijfformulier vinden.

 

Dringend verzoek

U wordt verzocht de inschrijfformulieren volledig in te vullen en te ondertekenen. Dieetwensen en het meenemen van een rollator aangeven bij bijzonderheden.

A.u.b. geen contant geld bijsluiten, u ontvangt de factuur/bevestiging van Brabant Expres en dient de reissom aan Brabant Expres over te maken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Edith van Gils, tel. 06-54974242 of mail edith.pauwels@outlook.com.

Vooraankondiging!!! ”Wonen en Zorg”  KBO-Brabant

We worden allemaal ouder en krijgen daarmee ook steeds meer te maken met de effecten daarvan. Uiteraard is het vooral heel prettig dat velen van ons nog heel wat jaren zeer actief en vitaal zijn en nog van alles kunnen ondernemen omdat ook zo lang mogelijk te blijven.  Maar het is ook minstens zo goed om nu met elkaar na te denken en te bespreken wat belangrijk is om goed oud-oud te worden in onze dorpen.

Op enig moment wordt de vitaliteit namelijk toch minder, en zal de vraag naar een vorm van zorg groter worden.  En juist in die ouderenzorg dienen zich steeds grotere vraagstukken aan. Het verdwijnen van de verzorgingshuizen leidt ertoe dat de meesten van ons tot het einde van hun leven thuis, of minstens zelfstandig, blijven wonen. Wat de meesten overigens ook het liefste doen, blijkt uit allerlei enquêtes.

Maar feit is ook dat een verblijf in het verpleeghuis alleen nog mogelijk is in bijzondere omstandigheden, en als er een echt zware zorgvraag is.

Ondertussen neemt de vergrijzing in onze maatschappij sterk toe. Het aantal 70, 80 en 90-plussers groeit de komende jaren hard, terwijl de thuiszorg nu al mensen te kort komt om iedereen die dat nodig heeft van hulp en zorg te voorzien. We weten verder dat de mantelzorgers in Nederland gemiddeld 70 jaar zijn en over een aantal jaren zelf mogelijk ook hulp nodig hebben.

De roep om vernieuwing en om extra woningen is groot, maar er verandert nog te weinig en nieuwbouw duurt sowieso vele jaren voordat het gereed is.

Al met al ontstaat er een situatie, waar wij als senioren zelf veel meer en vooral ook tijdig over moeten gaan nadenken. En zeker niet wachten tot er zich een probleem aandient en we de regie niet langer in eigen hand kunnen houden.

 

Als KBO willen we het heft in eigen hand nemen en met u in gesprek gaan over wonen, zorg en welzijn, over eigen regie, goed op de toekomst voorbereid zijn en wat daarvoor nodig is.

Met elkaar zijn we goed bezig in Made en Drimmelen. Veel ouderen uit onze dorpen zijn onder andere lid van KBO. Veel vrijwilligers organiseren tal van welzijnsactiviteiten. Waarom zouden we dat dan ook niet doen op het gebied van wonen en zorg? Dan kunnen we onze eigen wensen inbrengen en initiatieven nemen. Zouden we dan ook iets voor elkaar kunnen betekenen, zeker als er steeds minder zorgmedewerkers en mantelzorgers beschikbaar komen? Oftewel: hoe kunnen we nog meer een zorgzame gemeenschap met en voor elkaar worden.

Donderdag 19 oktober: een kiene senior is op de toekomst voorbereid

Tijdens de bijeenkomst op 19 oktober zal Els van Daal, projectleider wonen en zorg van KBO Brabant, hier meer over vertellen. Zij geeft daarbij aan de hand van concrete cijfers, prognoses en alledaagse situaties een indringend beeld waar we als samenleving voor staan, ook in Made en Drimmelen. Het zal een interactieve bijeenkomst zijn, waarbij er genoeg ruimte voor het stellen van vragen zal zijn. En waar we uitgedaagd worden om ook zelf na te denken over wat we allemaal zelf en met elkaar kunnen doen.

 

Coördinator voor het maandblad ONS

Urgent,

Beste leden, wij zijn op zoek naar een mede-coördinator voor het maandblad ONS.

Onze huidige coördinator Henk Wilborts heeft ons verzocht om via de nieuwsbrief deze vraag aan u te stellen.

Hij wil graag met ander lid de coördinatie samen gaan doen. Het is een keer per maand de ONS verdelen onder de bezorgers.

Voor meer informatie.

Neem contact op met Wim Joosen 06-10591359 of Henk Wilborts 06-53319582.

 

Agenda 2023

24-05-2023   Eerste fietstocht met E-Bikes onder leiding van Anita Ligtvoet en Rina Verkooijen.

04-06-2023   Zondagmiddagontmoeting bij Fysio Jau aanv.14.00uur Clasien Bogaers 06-20861485

08-06-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

15-06-2023   Vrijwilligersmiddag

21-06-2023   Dagtocht Zomers genieten. VOL

28-06-2023   Fietstocht naar Kersenhof Raamsdonk.

13-07-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

19-07-2023   Inschrijving zomerfeestdag ´t Trefpunt 13.30-14.30 uur

30-07-2023   Zomerfeestmiddag aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt

21-08-2023   6-daagse reis Noord-Nederland.

14-09-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt

20-09-2023   Dagtocht Vestigingssteden met Z9 van de Zilvermeeuw.

26-09-2023   Inschrijving Modeshow ´t Trefpunt 13.30-14.30 uur

04-10-2023   Modeshow ´t Trefpunt 14.00 uur  zaal open 13.30 uur

12-10-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

19-10-2023   Themabijeenkomst KBO-Brabant ”Ons wonen”  ´t Trefpunt  aanvang 14.00 uur

07-11-2023   Viering 70 jaar bestaan KBO Made en Drimmelen ´t Trefpunt 

08-11-2023   Viering 70 jaar bestaan KBO Made en Drimmelen ´t Trefpunt 

16-11-2023   Bingo aanvang 14.00 uur  ´t Trefpunt.

06-12-2023   Dagtocht Kerstmarkt Aachen (Aken)

14-12-2023   Kerstviering

                    

 

Ledenbestand.    

 

Nieuw:

Mevr. J.A.M van Esch-Norbart..Mevr. J.A van der Velden..

Rectificatie: Mevr. A.E.M van den Ham-Delhij.

 

 

Overleden:

Dhr.W.G.M Leijten…Dhr.N.M.B Vermeulen..

 

 

COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter -Algemeen Coördinator reizen – Belangenbehartiging .

 Edith van Gils-Pauwels                       06-54974242        (edith.pauwels@outlook.com)

 

 

 

Secretaris – Ledenadministratie – Website – 2e Penningmeester -Belangenbehartiging

 Wim Joosen                                         06-10591359       (kbomadedrimmelen@gmail.com)

 

Penningmeester -Vicevoorzitter-Algemeen Coördinator activiteiten – 2e Secretaris.

 Hugo Kuiper                                         06-43058105       (mdactpen@gmail.com)                       

 

 

Algemeen bestuurslid -Sponsoring- 2e Coördinator reizen.

 Rina Verkooijen-van den Biggelaar     06-30635410        (c.verkooijen@hotmail.com)

 

 

Algemeen bestuurslid -2e Coördinator activiteiten .

 Anita Ligtvoet-Luijten                           06-25398486        (anitaligtvoet@ziggo.nl)

 

 

.

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 06-10591359   E-mail. kbomadedrimmelen@gmail.com

 

 

 

Kamer van Koophandel.  Nummer 18071574

Rabobank rekeningnummer.    NL83 RABO 0131 5858 51

Website.  https://kbo-made-drimmelen.nl

 

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbomadedrimmelen@gmail.com)

Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank

 

Bezorging ONS: Als u onverhoopt geen ONS heeft ontvangen neem dan contact op met coördinator dhr. Henk Wilborts 06-5331958