Verslag Algemene Ledenvergadering  16-6-2022

    

 1. Opening:

     

      Voorzitter Edith Pauwels opent de vergadering en heet allen van harte welkom.                

      Deze middag zijn 64 leden aanwezig bij de vergadering, incl. bestuur.

     

      Er hebben zich enkele leden afgemeld voor deze vergadering t.w.

      Dhr. Harrie Loonen, Dhr. Beljaars. Mevr.Clasien Bogaers. Mevr. Paula Damen. Mevr. Corrie

      Vermunt Dhr. Piet van Gils. Dhr. en Mevr., Rovers. Mevr. Helma Peeters. Dhr. Ad Horrevoets,

      Mevr. Tiny de Laat, Dhr.Rien den Deugd.

     

     De voorzitter vraagt om een minuut stilte voor de leden die ons zijn ontvallen. 

 

 1. 2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2021 in nieuwsbrief oktober 2021.

    

     Geen op -en/ of aanmerkingen, het verslag vastgesteld.

 

 1. 3. Mededelingen voorzitter:

    

     De voorzitter vraagt de leden de presentielijst in te vullen.

 

     De corona tijd heeft ook veel impact gehad op onze vereniging. Alles heeft stilgelegen en wij

     zijn inmiddels weer opgestart. Het ledenaantal is gedaald en het aantal deelnemers aan de

     verschillende activiteiten is minder geworden dan voorheen, wij zullen zien hoe zich dit

     ontwikkelt. Hopen natuurlijk op een toename van deelnemers, ook gaan we bekijken of er

     behoefte is aan andere activiteiten en eventueel een andere invulling van thematische activiteiten

     met name de kerstviering en de reizen hebben onze speciale aandacht. Ideeën en suggesties

     zijn dan ook van harte welkom . Ook de ledenwerving staat hoog op onze agenda.

 

 1. Huldiging jubilarissen:

    

     We hebben 3 leden, die dit jaar 25 jaar lid zijn.

     De heer Beljaars en de heer en mevrouw Rovers.

     Helaas hebben alle 3 de jubilarissen te kennen gegeven om persoonlijke redenen niet aanwezig 

     te kunnen zijn. Wij zullen er zorg voor dragen, dat de oorkonde , een leuke attentie en de

     bloemen bij hen thuis worden afgegeven.

 

 1. Jaarverslag secretaris.

     De secretaris loopt aan de hand van het jaarverslag alle punten 

     langs, en benoemd diverse zaken die eruit springen. Leden die geïnteresseerd zijn in het verslag   

     kunnen deze bij de secretaris opvragen zowel per e-mail als op papier. De voorzitter bedankt

     de secretaris voor zijn werkzaamheden.

 

6.a  Verslag kascontrolecommissie:

    

     Dhr. Ad Vermeeren krijgt het woord namens de kascontrolecommissie en geeft aan dat er

     namens de controlecommissie geen onregelmatigheden zijn  geconstateerd, en verzoekt de

     ledenvergadering om decharge te verlenen aan het bestuur, de ledenvergadering gaat akkoord.

     De voorzitter bedankt de heren Ad Vrijenhoek en Ad Vermeeren voor hun inzet.

  

 

6.b Verkiezing leden kascontrolecommissie:

     

     Dhr. R. Weterings stelt zich beschikbaar als reserve voor de kascontrolecommissie de komende

     twee jaar

 

 

 1. Jaarverslag van de penningmeester:

 

     De penningmeester loopt aan de hand van het jaarverslag alle punten 

     langs, en benoemd diverse zaken die eruit springen.

     Resultaat van het boekjaar 2021 was een batig saldo van € 5.905,55

     Leden die geïnteresseerd zijn in het verslag kunnen deze bij de secretaris of penningmeester   

     opvragen zowel per e-mail als op papier. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn   

     werkzaamheden.

 

   

 

 1. Vaststelling aantal bestuursleden.

 

     Een nieuw agendapunt, volgens het regelement  moet het aantal bestuursleden vastgesteld

     worden  in de algemene ledenvergadering. Het minimumaantal bestuursleden is 3,

     Wij draaien al een tijd met 5 bestuursleden en dat

     is prima te doen. Het bestuur stelt dan ook voor het aantal bestuursleden op 5 vast te stellen.

     De vergadering gaat akkoord.

 

9.a Bestuursverkiezing

    

     Aftredend en herkiesbaar Hugo Kuiper (Penningmeester) wil iemand hieromtrent een

     stemming. Aangezien er geen tegenkandidaat is, wordt Hugo bij acclamatie herbenoemd voor

     een periode van 3 jaar. De voorzitter feliciteert Hugo met de herbenoeming .

   

     Harrie Loonen en Annie van Gils-Thijssen zijn aftredend en niet herkiesbaar.

 

 

 

9.b Afscheid van Annie van Gils -Thijssen en Harrie Loonen.

 

     Voorzitter Edith Pauwels spreekt haar waardering uit aan Annie van Gils -Thijssen wat zij

     de afgelopen 9 jaar heeft betekend voor de vereniging. Gelukkig blijft Annie doorgaan met haar

     activiteiten. Edith overhandigt Annie een zilveren KBO speldt , een oorkonde, en een

     cadeaubon. Ook mag natuurlijk een bloemetje niet ontbreken, zij het dat we die even kwijt waren,

     maar na afloop van de vergadering kon zij de bloemen toch mee naar huis nemen.

 

     Harrie Loonen was niet aanwezig op de algemene ledenvergadering zoals eerder gemeld.

     In de bestuursvergadering enkele dagen voorafgaande aan de ledenvergadering is al

     afscheid genomen van Harrie. Ook hij heeft een zilveren speld van de KBO, een oorkonde,

     met een cadeaubon ontvangen voor zijn uitstekende werk voor de vereniging, gelukkig blijft ook

     Harrie verbonden aan de vereniging.

 

 

 

9.c Verkiezing nieuwe bestuursleden.

 

     Verkiesbaar voor een bestuursfunctie zijn Mevr. Rina Verkooijen – van den Biggelaar en

     Mevr. Anita Ligtvoet

     Aangezien er geen tegenkandidaten zijn worden beide dames  bij acclamatie benoemd

     in het bestuur voor de periode van 3 jaar. Edith feliciteert beide dames met hun benoeming.

 

 

 

 

 1. 10. Rondvraag:

 

Dhr. Ad Vrijenhoek spreekt zijn waardering uit over het financiële beleid wat penningmeester  heeft gevoerd  het afgelopen jaar, en dat de kascontrolecommissie op voorhand al de financiële  stukken hebben toegestuurd gekregen, waardoor zij zich konden voorbereiden  op de controle werd zeer gewaardeerd.

Verder zei Ad dat het gebruikelijk was daarvoor een applaus te geven, wat ook spontaan gebeurde.

 

Verder waren er geen vragen.

 

 1. Sluiting:

      Voor de komende pauze biedt het bestuur de leden nog een consumptie aan.

      De voorzitter bedankt allen  voor hun aanwezigheid en inbreng, en sluit de vergadering.

 

 1. Pauze: in de pauze was een gezellig samenzijn, en kon men weer even bijpraten.

 

 1. Bingo: Na de pauze werden er nog 4 rondjes bingo gedraaid, waarna deze middag werd

      afgesloten.

 

 

Volgende vergadering is gepland in maart 2023.

 

 

 

                              Voorzitter:                                              Secretaris