Nieuwsbrief

                                                            www.kbo-made-drimmelen.nl                            Jaargang 19. Februari 2022

 

Contributie 2022.

Van sommige leden, zonder een aan ons gegeven incassomachtiging, hebben wij nog geen betaling mogen ontvangen.

Zoals u weet bestaat de contributie uit 2 delen t.w. lidmaatschap KBO Made en Drimmelen met daaraan automatisch gekoppeld het lidmaatschap van KBO-Brabant. Daarvan krijgen wij aan de hand van het ledenbestand per 01.01.2022

een contributiefactuur. Daar maakt dus ook uw contributie deel van uit.

Graag dus z.s.m. overboeking op bankrekening nr. NL83RABO  0131 5858 51 t.n.v.

KBO Made en Drimmelen. Bij voorbaat dank.  De penningmeester.

 

Activiteiten Mayboom.

Naar aanleiding van de laatstgehouden persconferentie op 14 januari jl. door Rutte c.s. kunnen wij u met gepaste vreugde meedelen dat ook de Mayboom haar deuren inmiddels weer heeft opengezet.

Vanaf woensdag 19 januari is het voor u weer mogelijk aan de activiteiten deel te nemen. Uiteraard met inachtneming van de door de Rijksoverheid vastgestelde richtlijnen t.w. Bij binnenkomst van de accommodatie moet het coronatoegangsbewijs worden gescand.  Gebruik mondkapje verplicht. Zodra men in de zaal zit mag het af. De 1,5 meter afstand is overal van toepassing.

Verder vanzelfsprekend de bij u bekende basisregels.

De horeca is gesloten, wel kunt u consumpties afhalen en nuttigen in de zaalruimte.

De meeste reguliere deelnemers zullen inmiddels zijn benaderd. Mocht u ook interesse hebben, neem dan contact op met de desbetreffende coördinator.

M.b.t. de andere locaties kunnen wij u d.m.v. deze nieuwsbrief nog geen mededeling doen. Zodra iets bekend zullen wij proberen u  z.s.m. te informeren.

 

Zondagmiddagontmoeting 06.02.2022. locatie Wijngaerd.

Gezien de huidige Covid 19 ontwikkelingen en regels intern en extern is in goed overleg met de directie van de Wijngaerd besloten voorlopig de activiteit t/m eind februari op te schorten. Op dat moment zullen we beoordelen of het aanvaardbaar is in maart weer op te starten. Zodra iets bekend is zullen wij u informeren.

 

KBO Carnaval 24 februari 2022.

Nu het Mayse carnaval is afgelast hebben wij besloten dit één op één over te nemen.

Het ligt in de bedoeling dat de Mayse Carnavalsstichting in het weekend van 20 mei

een carnavalsweekend zal organiseren. Wij zijn aan het bekijken of dit voor ons ook iets kan betekenen. Zodra er concrete plannen zijn zullen wij u informeren.

 

KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op kabinet en Tweede Kamer 

Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari samen met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te brengen. Ze vragen om: 

  1. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal minimum terug te draaien.  

Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal minimum worden geschrapt. 

  1. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.  

De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor een afgestemd beleid en zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving. 

Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden. 

 

Agenda

 

Januari.

27-01-2022   Informatiemiddag reizen BE(Geannuleerd)

 

Februari.

06-02-2022   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur (Geannuleerd)

10-02-2022   Bingo, aanvang 14.00 uur.

24-02-2022   Carnaval (Geannuleerd)

06-03-2022   Zondagmiddagontmoeting aanvang 14.30 uur

10-03-2022   Bingo, aanvang 14.00 uur

17-03-2022   Alg. ledenverg.

23-03-2022   Voorjaarsmodeshow

31-07-2022   Zomerfeestmiddag

 

Ledenbestand.     

 

Gastleden: Dhr. A.S.M. de Laat.  

Opgezegd: P.M. Smits-Segeren. i.p.v. S.J.J Smits. (Correctie)

 

Dhr. P.A. Smits-Mevr. M. Smits-van de Elshout. (Correctie)

 

 

COLOFON BESTUUR:

 

Voorzitter: Edith Pauwels                                         0162-670262 (edith.pauwels@outlook.com)

Secretaris: Wim Joosen                                           0162-684994 (kbo.made@ziggo.nl)

Penningmeester: Hugo Kuiper                                0162-428611 (mdactpen@gmail.com)

Vicevoorzitter: Harrie Loonen.                                 0162-318129 (Hloonen@kpnmail.nl)

Algemeen bestuurslid: Annie van Gils-Thijssen.       0162-683232 (avgt@hetnet.nl)

Ledenadministratie: Wim Joosen                            0162-684994 (kbo.made@ziggo.nl)

Coördinatie activiteiten: Hugo Kuiper                     0162-428611 (mdactpen@gmail.com)

Coördinatie reizen: Edith Pauwels                          0162-670262 (edith.pauwels@outlook.com)    

 

Secretariaat: KBO Made en Drimmelen. Nieuwsbrief en redactie: W.R. Joosen, Esdoornlaan 27, 4921 DW Made, tel.nr. 0162-684994 / 06-10591359 E-mail kbo.made@ziggo.nl

Opzeggen: lidmaatschap kunt u schriftelijk doen, KBO Made en Drimmelen p/a Esdoornlaan 27, 4921 DW  Made, of per e-mail (kbo.made@ziggo.nl) Met dien verstande dat dit voor 1 december voor het nieuwe verenigingsjaar moet gebeuren.

 

Meldingen: Gelieve a.u.b een verhuizing, overlijden of een andere gebeurtenis te melden bij de ledenadministratie. Bij voorbaat dank.